Judaismus

Co je to Judaismus?
Judaismus je nejstarším monoteistickým náboženstvím – jeho přívrženci uznávají jediného Boha, který stvořil a řídí svět, a jeho duch se projevuje v každém lidském jednání i v zákonitostech přírody a vesmíru.

Monoteismus zavedl mezi Židy (Hebrejci) legendární biblický praotec Abrahám. Někdy v 17.stol.př.n.l. odvedl svůj kmen z Mezopotámie do zaslíbené země Kenaan (dnešní Palestina). Jeho vnuk Jákob přijal jméno Izrael a stal se otcem dvanácti izraelských kmenů. Tyto se později usadily v Egyptě, kam je v době hladu odvedl Jákobův syn Josef.

Jejich příchod byl svobodný, ale za nějaký čas se z Izraelitů stali otroci faraona. Z tohoto otroctví je ve 13.stol.př.n.l. vyvedl Mojžíš. Návrat do Kenaanu se proměnil v dlouhé a strastiplné putování, během kterého se však odehrála rozhodující událost. Uprostřed pouště na hoře Sinaj (Oreb) se Mojžíšovi zjevil Bůh a prohlásil Izraelity za svůj vyvolený národ. Základem Judaismu se stala smlouva mezi Bohem a národem Izraelitů, kteří se zavázali dodržovat boží ustanovení vyjádřená v Desateru přikázání a v tóře (zákoně).

Hora Sinaj

Hora Sinaj

Tóra se stala základem židovské Bible (Tenach), která byla později přijata i křesťany jako Starý zákon. Tato svatá kniha vznikala postupně a důležitou roli přitom sehrály události v 6.stol.př.n.l.. Roku 587 př.n.l. dobyl babylonský král Nabukadnesar Jeruzalém, město bylo pobořeno a mnoho Židů odvlečeno do babylonského zajetí. Tyto hrozivé události byly pochopeny jako projev božího hněvu, objevilo se mnoho proroků hlásajících dodržování zákona (tóry).

Oáza Feiran

Oáza Feiran

Podle Judaismu bude znamením konce světa příchod Mesiáše, kterého vyšle Bůh, aby spasil izraelský národ a vrátil mu jeho zemi. Očekávání Spasitelova příchodu se stalo nejdůležitější vizí tohoto náboženství.

V roce 70 našeho letopočtu došlo k další tragické události. Římané zničili jeruzalémský chrám a po neúspěšném pokusu o povstání byla roku 135 většina Židů z Palestiny vyhnána. Ztratili tak definitivně svou vlast a rozptýlili se po celém tehdejším světě.

Po této katastrofě původní kněžská vrstva prakticky vymizela a převládlo učení farizeů – učenců, kteří se zabývali výkladem Bible a zákonů. Jejich dnešní následovníci jsou židovští rabíni. Farizeové vytvořili rozsáhlý a detailní soubor právních norem – Talmud, který se stal základem novodobého judaismu a hlavním předmětem výuky na specializovaných židovských školách.

Judaismus není jen náboženství, ale spíš celý životní postoj. V roce 1993 byl počet Židů na celém světě odhadován na 18 milionů.

Šabat (šábes)

Šabat začíná v pátek večer východem prvních tří hvězd. Nejprve se na stůl prostře chléb a víno a zapálí se dvě svíce. Potom muž odříkává modlitbu za boží požehnání, předčítá posvátné texty, požehná víno a chléb a nechá je kolovat kolem stolu. Svíce se nezhasínají, ale nechají se dohořet. Během šabatu je zakázána jakákoli práce, včetně psaní. Povoleno je pouze čtení. Šabat končí sobotním večerem.