Život a smrt

James Earl „Jimmy“ Carter, Jr. je americký demokratický politik, byl 39. prezidentem Spojených států amerických v letech 1977 – 1981, 83. guvernérem Georgie a senátorem za Georgii. Carter v roce 2002 obdržel Nobelovu cenu za mír. Napsal 10 knih.
Byl věřící a byl členem Baptistické církve.

Jimmy Carter

Jimmy Carter


J.Carter – citace z jeho knihy Život ve víře (Living in faith):
Je dobré si uvědomit, že fyzická smrt neodmyslitelně patří k našemu osudu. Pro jedince, kteří se s touto skutečností nedokáží vyrovnat, se smrt stává zdrcující tragédií a zdrojem neustálé úzkosti.
V uznání vlastní smrtelnosti a jejího spojení s každodenním životem nám může velice pomoci víra. Kromě nutkání žít plněji by nás vědomí neodvratného skonu nemělo v duchovní ani světské oblasti nijak ovlivnit. Když hledám boží pomoc tváří v tvář nezměnitelné konečnosti života, má náboženská víra se tím upevňuje.
Jako věřící bychom měli mítr na paměti, co je důležité v Božích očích a jaké pojmy nás převyšují a ovlivňují. Ačkoli se nám to nemusí líbit, dlouhověkost k nim nepatří. Pokud bereme vážně Boží přísliby, měli bychom život po skončení naší nebeské pouti očekávat s klidem nebo dokonce s netrpělivostí. Ježíš slíbil, že pro nás připraví místo.
Ať se děje cokoli, můžeme se zbavit úzkosti a obrátit se k Bohu. Vyžaduje to však ochotu zaměřit se z věcí pomíjivých na ty neměnné. To je možné díky Ježíšovu slibu „A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve“ (míněni jsou ti, kdo v něho věří) – Jan 10,28
Dvě stránky života:
Někdy se zdá, že náš život se skládá ze dvou částí. V jedné z nich pracujeme, spěcháme a v té druhé odpočíváme. Této druhé části obvykle nevěnujeme pozornost. Přesto bychom právě v ní měli vychutnávat život v jeho plnosti.
V 1.knize Korintským 13 Pavel zdůrazňuje, jak relativně nevýznamné jsou veškeré lidské úspěchy ve srovnání s mírnou a pokornou láskou. To je skvělá myšlenka – v Boží lásce se nám nabízí nový život.
V epištole Římanům Pavel doporučuje horlivě pracovat, ale nezapomínat na šlechetnost a radost:
„Kdo rozdává, ať dává upřímně… Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí… Milujte se navzájem bratrskou láskou…“